Міністр В.Черниш привітав учасників Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти» (+English)

21.09.2018 | 18:48
21 вересня в Києві стартував Херсонський міжнародний економічний форум «Таврійські горизонти». Понад 600 учасників з 25 країн світу беруть участь у форумі, серед яких представники центральних органів виконавчої влади, дипломатичних місій, міжнародних фінансових і донорських організацій, вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній, банківських установ й інституцій громадянського суспільства, а також народні депутати України.


УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш привітав учасників щорічного форуму, який, за словами Міністра, демонструє досягнення і можливості Херсонщини як інвестиційного хабу.


«Центральна влада, регіональна влада, органи місцевого самоврядування – всі єдині в підходах, що Херсонська область потребує особливої уваги та особливих умов для розвитку. Єдиний підхід означає прозорість, ефективність і найбільше сприяння охочим долучитись до розвитку області. Де місцева, регіональна влада активна, там і люди будуть більш впевненими у своєму майбутньому», – сказав Міністр у своїй вітальній промові.

width=1280

Вадим Черниш наголосив, що зусилля влади зосереджено на розвитку Херсонщини, яка є особливим регіоном з огляду на адміністративне межування з тимчасово окупованим Кримом.


У завершенні вітальної промови Вадим Черниш побажав усім учасникам форуму досягнення конкретних результатів, підписання нових контрактів і початку реалізації успішних проектів: «Я дуже радий, що у форумі беруть учать не лише представники влади, органів місцевого самоврядування, іноземних інвесторів, але й внутрішні інвестори та громадські організації. Така синергія безумовно дасть поштовх до розвитку і досягнення найкращих цілей. І це буде успіх як для влади, так і для бізнесу. Бажаю наснаги і гарних результатів від участі у форумі».


Під час урочистого відкриття форуму Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв зачитав учасникам та гостям заходу вітання від Президента України Петра Порошенка та Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.


Андрій Гордєєв наголосив, що «Таврійські горизонти» відбуваються вже вдесяте, але вперше – у столиці, адже сьогодні Херсонщина потребує підвищеної уваги з боку міжнародної спільноти, владних та бізнесових кіл України.width=1280«За останні роки в області відбувається значне економічне зростання, відкриваються нові інфраструктурні об’єкти, будуються вітропарки та сонячні електростанції, стрімкими темпами розвивається туризм. Херсонщина стає все більш цікавою для іноземних інвесторів, які, не дивлячись на наближеність регіону до окупованого півострова, вкладають мільярдні інвестиції в нові проекти» – зазначив очільник Херсонської області.

width=1264

Розвиток інвестиційної діяльності Херсонщини є одним із пріоритетних напрямів економіки регіону, адже він закладає довгостроковий фундамент для економічного зростання, надходження фінансів до місцевих бюджетів, створення нових робочих місць та покращення інфраструктури.


СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «ХЕРСОНЩИНА - ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ «НА КОРДОНІ»: ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ»Вадим Черниш: «Я не бачу жодних ризиків утримуватись від інвестицій. Бажаю, щоб всі це зрозуміли і долучились до розвитку Херсонщини»


width=6000Під час стратегічної сесії форуму Міністр В. Черниш розпочав свій виступ з оцінки реальної ситуації щодо інвестиційної привабливості регіону:


«У 2014 році, коли Російська Федерація окупувала Автономну республіку Крим, Херсонська область була фактично від’єднаною від інфраструктури України, наприклад, сільське господарство, електроенергія, водопостачання інші інфраструктурні мережі тощо. І завдяки зусиллям влади всіх рівнів, зокрема обласної, районних адміністрацій, ситуацію було стабілізовано і тепер ми бачимо відновлену Херсонщину, яка впевнено стала на шлях розвитку»

Міністр підкреслив, що українська влада зробила максимум зусиль для відновлення безпеки Херсонщини. Також Вадим Черниш звернув увагу на необхідність створення особливої економічної зони для Херсонщини:


«Буде логічним і правильним підняти питання про створення особливої чи вільної економічної зони, або в інший спосіб надати додаткові можливості для розвитку Херсонської області, а також для Донецької та Луганської областей»

width=1280

Міністр зазначив, що МТОТ готове долучати міжнародних експертів і фахівців для розвитку області:


«Херсонський бізнес буде використовуватися, як хаб для повернення у мирний спосіб окупованих територій та створення сприятливого середовища для привернення інвестицій і комфортного проживання людей»


Слід згадати, що під час минулорічного Форуму було укладено 12 меморандумів про співпрацю, 6 з них – в сфері реалізації інвестиційних проектів на суму близько 2 млрд євро. Всі проекти на сьогодні реалізуються та вже забезпечили надходження податків до зведеного бюджету у сумі 56 млн грн. Цього ж року заплановано укладення 10 меморандумів щодо реалізації проектів в галузі відновлювальної енергетики, промисловості й туризму на суму близько 600 млн євро.


Minister V. Chernysh Welcomed the Participants of Kherson International Economic Forum Tavrian Horizons


On September 21, Kherson International Economic Forum Tavrian Horizons was launched in Kyiv. More than 600 participants from 25 countries of the world take part in the forum, including representatives of central executive authorities, diplomatic missions, international financial and donor organizations, domestic and foreign investment companies, banking institutions and civil society institutions, as well as people's deputies of Ukraine.


CEREMONIAL OPENING


Vadym Chernysh, Minister for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine, greeted the participants of the annual forum, which, according to the Minister, demonstrates the achievements and potential of Kherson region as an investment hub.
“Central government, regional authorities, local self-government bodies have common understanding that Kherson oblast requires special attention and special conditions for development. The united approach means transparency, efficiency and maximum assistance to those who wish to contribute to the development of the region. When local, regional authorities are active, people are more confident in their future”, the Minister said in his greeting speech.Vadym Chernysh emphasized that authorities focus their attempts on the development of Kherson region, which is a special region due to its administrative borders with temporarily occupied Crimea.


At the end of the address, Vadym Chernysh wished all the participants of the forum to achieve definite results, sign new contracts and start the implementation of successful projects: I am very glad that not only representatives of the government, local authorities, foreign investors, but also domestic investors and public organizations take part in the forum. Such synergy will certainly give impetus to the development and achievement of the best goals. And it will be a success both for the authorities and for business. I wish you inspiration and good results from participating in the forum.


During the ceremonial opening of the forum, the Head of Kherson Oblast State Administration Andriy Gordeyev read out the greetings from the President of Ukraine Petro Poroshenko and the Prime Minister of Ukraine Volodymyr Groysman to the participants and guests of the event.


Andriy Gordeyev emphasized that the Tavrian horizons take place for the 10th time, but for the first time in the capital, because today Kherson oblast requires increased attention from the international community, Ukrainian authorities and business.
In recent years, the oblast has undergone significant economic growth, new infrastructure facilities are opening, wind farms and solar power stations are under construction and tourism is developing rapidly. Kherson region is becoming more and more interesting for foreign investors, who, despite the proximity to the occupied peninsula, invest billions in new projects , - the head of Kherson oblast noted.The development of investment activity in Kherson region is one of the priority directions of the region's economy, as it provides a long-term foundation for economic growth, financial flow to local budgets, the creation of new jobs and the improvement of infrastructure.


STRATEGIC SESSION KHERSONSCHINA - ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT CLIMATE ON THE BORDER: EXPERIENCE OF FOUNDATION


Vadym Chernysh:
I do not see any risks to refrain from investing. I want everyone to understand this and contribute to the development of Kherson region.During the strategic session of the forum, Minister V. Chernysh began his speech with the evaluation of the real situation regarding the investment attractiveness of the region:
In 2014, when the Russian Federation occupied the Autonomous Republic of Crimea, Kherson oblast was virtually detached from the infrastructure of Ukraine, for example, agriculture, electricity, water supply, other infrastructure networks, etc. And thanks to the efforts of authorities of all levels, particularly oblast, district administrations, the situation has been stabilized and now we see restored Kherson region, which surely began to develop.The minister stressed out that the Ukrainian authorities made every effort to restore security of Kherson region. Also Vadym Chernysh attracted attention to the need to create a special economic zone for Kherson region:
It would be logical and correct to raise the issue of creating a special or free economic zone, or provide with some other additional opportunities for the development of Kherson oblast, as well as for Donetsk and Luhansk oblasts.Minister noted that MTOT is ready to involve international experts and specialists for the development of the region:
Kherson business will be used as a hub for the peaceful return of the occupied territories and creating an enabling environment for attracting investment and comfortable living.We should remember that during the last year's Forum 12 memoranda of cooperation were concluded, 6 of them - in the field of investment projects implementation worth about EUR 2 billion. All projects are currently being implemented and have already secured tax revenues to the consolidated budget of UAH 56 million. This year it is planned to conclude 10 memoranda on the implementation of projects in the area of renewable energy, industry and tourism at the amount of about EUR 600 million.Читати всі новини

Міністр В.Черниш привітав учасників Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти» (+English)

21.09.2018 | 18:48
21 вересня в Києві стартував Херсонський міжнародний економічний форум «Таврійські горизонти». Понад 600 учасників з 25 країн світу беруть участь у форумі, серед яких представники центральних органів виконавчої влади, дипломатичних місій, міжнародних фінансових і донорських організацій, вітчизняних та іноземних інвестиційних компаній, банківських установ й інституцій громадянського суспільства, а також народні депутати України.


УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш привітав учасників щорічного форуму, який, за словами Міністра, демонструє досягнення і можливості Херсонщини як інвестиційного хабу.


«Центральна влада, регіональна влада, органи місцевого самоврядування – всі єдині в підходах, що Херсонська область потребує особливої уваги та особливих умов для розвитку. Єдиний підхід означає прозорість, ефективність і найбільше сприяння охочим долучитись до розвитку області. Де місцева, регіональна влада активна, там і люди будуть більш впевненими у своєму майбутньому», – сказав Міністр у своїй вітальній промові.

width=1280

Вадим Черниш наголосив, що зусилля влади зосереджено на розвитку Херсонщини, яка є особливим регіоном з огляду на адміністративне межування з тимчасово окупованим Кримом.


У завершенні вітальної промови Вадим Черниш побажав усім учасникам форуму досягнення конкретних результатів, підписання нових контрактів і початку реалізації успішних проектів: «Я дуже радий, що у форумі беруть учать не лише представники влади, органів місцевого самоврядування, іноземних інвесторів, але й внутрішні інвестори та громадські організації. Така синергія безумовно дасть поштовх до розвитку і досягнення найкращих цілей. І це буде успіх як для влади, так і для бізнесу. Бажаю наснаги і гарних результатів від участі у форумі».


Під час урочистого відкриття форуму Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв зачитав учасникам та гостям заходу вітання від Президента України Петра Порошенка та Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.


Андрій Гордєєв наголосив, що «Таврійські горизонти» відбуваються вже вдесяте, але вперше – у столиці, адже сьогодні Херсонщина потребує підвищеної уваги з боку міжнародної спільноти, владних та бізнесових кіл України.width=1280«За останні роки в області відбувається значне економічне зростання, відкриваються нові інфраструктурні об’єкти, будуються вітропарки та сонячні електростанції, стрімкими темпами розвивається туризм. Херсонщина стає все більш цікавою для іноземних інвесторів, які, не дивлячись на наближеність регіону до окупованого півострова, вкладають мільярдні інвестиції в нові проекти» – зазначив очільник Херсонської області.

width=1264

Розвиток інвестиційної діяльності Херсонщини є одним із пріоритетних напрямів економіки регіону, адже він закладає довгостроковий фундамент для економічного зростання, надходження фінансів до місцевих бюджетів, створення нових робочих місць та покращення інфраструктури.


СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ «ХЕРСОНЩИНА - ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ «НА КОРДОНІ»: ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ»Вадим Черниш: «Я не бачу жодних ризиків утримуватись від інвестицій. Бажаю, щоб всі це зрозуміли і долучились до розвитку Херсонщини»


width=6000Під час стратегічної сесії форуму Міністр В. Черниш розпочав свій виступ з оцінки реальної ситуації щодо інвестиційної привабливості регіону:


«У 2014 році, коли Російська Федерація окупувала Автономну республіку Крим, Херсонська область була фактично від’єднаною від інфраструктури України, наприклад, сільське господарство, електроенергія, водопостачання інші інфраструктурні мережі тощо. І завдяки зусиллям влади всіх рівнів, зокрема обласної, районних адміністрацій, ситуацію було стабілізовано і тепер ми бачимо відновлену Херсонщину, яка впевнено стала на шлях розвитку»

Міністр підкреслив, що українська влада зробила максимум зусиль для відновлення безпеки Херсонщини. Також Вадим Черниш звернув увагу на необхідність створення особливої економічної зони для Херсонщини:


«Буде логічним і правильним підняти питання про створення особливої чи вільної економічної зони, або в інший спосіб надати додаткові можливості для розвитку Херсонської області, а також для Донецької та Луганської областей»

width=1280

Міністр зазначив, що МТОТ готове долучати міжнародних експертів і фахівців для розвитку області:


«Херсонський бізнес буде використовуватися, як хаб для повернення у мирний спосіб окупованих територій та створення сприятливого середовища для привернення інвестицій і комфортного проживання людей»


Слід згадати, що під час минулорічного Форуму було укладено 12 меморандумів про співпрацю, 6 з них – в сфері реалізації інвестиційних проектів на суму близько 2 млрд євро. Всі проекти на сьогодні реалізуються та вже забезпечили надходження податків до зведеного бюджету у сумі 56 млн грн. Цього ж року заплановано укладення 10 меморандумів щодо реалізації проектів в галузі відновлювальної енергетики, промисловості й туризму на суму близько 600 млн євро.


Minister V. Chernysh Welcomed the Participants of Kherson International Economic Forum Tavrian Horizons


On September 21, Kherson International Economic Forum Tavrian Horizons was launched in Kyiv. More than 600 participants from 25 countries of the world take part in the forum, including representatives of central executive authorities, diplomatic missions, international financial and donor organizations, domestic and foreign investment companies, banking institutions and civil society institutions, as well as people's deputies of Ukraine.


CEREMONIAL OPENING


Vadym Chernysh, Minister for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine, greeted the participants of the annual forum, which, according to the Minister, demonstrates the achievements and potential of Kherson region as an investment hub.
“Central government, regional authorities, local self-government bodies have common understanding that Kherson oblast requires special attention and special conditions for development. The united approach means transparency, efficiency and maximum assistance to those who wish to contribute to the development of the region. When local, regional authorities are active, people are more confident in their future”, the Minister said in his greeting speech.Vadym Chernysh emphasized that authorities focus their attempts on the development of Kherson region, which is a special region due to its administrative borders with temporarily occupied Crimea.


At the end of the address, Vadym Chernysh wished all the participants of the forum to achieve definite results, sign new contracts and start the implementation of successful projects: I am very glad that not only representatives of the government, local authorities, foreign investors, but also domestic investors and public organizations take part in the forum. Such synergy will certainly give impetus to the development and achievement of the best goals. And it will be a success both for the authorities and for business. I wish you inspiration and good results from participating in the forum.


During the ceremonial opening of the forum, the Head of Kherson Oblast State Administration Andriy Gordeyev read out the greetings from the President of Ukraine Petro Poroshenko and the Prime Minister of Ukraine Volodymyr Groysman to the participants and guests of the event.


Andriy Gordeyev emphasized that the Tavrian horizons take place for the 10th time, but for the first time in the capital, because today Kherson oblast requires increased attention from the international community, Ukrainian authorities and business.
In recent years, the oblast has undergone significant economic growth, new infrastructure facilities are opening, wind farms and solar power stations are under construction and tourism is developing rapidly. Kherson region is becoming more and more interesting for foreign investors, who, despite the proximity to the occupied peninsula, invest billions in new projects , - the head of Kherson oblast noted.The development of investment activity in Kherson region is one of the priority directions of the region's economy, as it provides a long-term foundation for economic growth, financial flow to local budgets, the creation of new jobs and the improvement of infrastructure.


STRATEGIC SESSION KHERSONSCHINA - ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENT CLIMATE ON THE BORDER: EXPERIENCE OF FOUNDATION


Vadym Chernysh:
I do not see any risks to refrain from investing. I want everyone to understand this and contribute to the development of Kherson region.During the strategic session of the forum, Minister V. Chernysh began his speech with the evaluation of the real situation regarding the investment attractiveness of the region:
In 2014, when the Russian Federation occupied the Autonomous Republic of Crimea, Kherson oblast was virtually detached from the infrastructure of Ukraine, for example, agriculture, electricity, water supply, other infrastructure networks, etc. And thanks to the efforts of authorities of all levels, particularly oblast, district administrations, the situation has been stabilized and now we see restored Kherson region, which surely began to develop.The minister stressed out that the Ukrainian authorities made every effort to restore security of Kherson region. Also Vadym Chernysh attracted attention to the need to create a special economic zone for Kherson region:
It would be logical and correct to raise the issue of creating a special or free economic zone, or provide with some other additional opportunities for the development of Kherson oblast, as well as for Donetsk and Luhansk oblasts.Minister noted that MTOT is ready to involve international experts and specialists for the development of the region:
Kherson business will be used as a hub for the peaceful return of the occupied territories and creating an enabling environment for attracting investment and comfortable living.We should remember that during the last year's Forum 12 memoranda of cooperation were concluded, 6 of them - in the field of investment projects implementation worth about EUR 2 billion. All projects are currently being implemented and have already secured tax revenues to the consolidated budget of UAH 56 million. This year it is planned to conclude 10 memoranda on the implementation of projects in the area of renewable energy, industry and tourism at the amount of about EUR 600 million.